Nature Assisted Health Foundation - 18/06/2013

Share

Dat groen gezond is weten we allemaal. Hoe we groen daadwerkelijk zó toe kunnen passen dat het optimaal kan bijdragen aan het welbevinden van mensen is nog niet helemaal duidelijk. Traditioneel is er in de wereld van de zorg behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van nieuwe methodieken. Tegelijkertijd is het een gegeven dat onderzoek slechts plaats kan vinden als nieuwe methodes daadwerkelijk toegepast worden. Er is daarom behoefte aan ‘living labs’, waar ruimte is voor experiment, onderzoek en doorontwikkeling.

SHFT heeft begin dit jaar het initiatief genomen om de Nature Assisted Health Foundation op te richten. Een platform waar wetenschappers en ondernemers met raakvlakken op het gebied van natuur en welbevinden elkaar kunnen ontmoeten om praktische en theoretische kennis bij elkaar te brengen. Op die manier kan een vliegwiel op gang gebracht worden van ontwikkeling in bedrijvigheid en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuur en gezondheid.

Op dit moment houdt de stichting zich al bezig met drie onderwerpen: inzet van de natuur bij stress gerelateerde klachten (Vitura), inzet van de natuur in de ouderenzorg en inzet van de natuur ten behoeve van mensen herstellende van kanker.

Stress gerelateerde klachten
Een groene omgeving biedt herstel na opgebouwde stress. SHFT is een aantal jaar geleden in contact gekomen met een Zweeds concept voor het behandelen van mensen met stress gerelateerde klachten in speciaal daarvoor ingerichte tuinen. In Zweden wordt deze methode sinds 2002 met veel succes toegepast. Dit concept is door SHFT door vertaald naar een Nederlandse toepassing en krijgt vorm in het eerste Vitura VitaliteitCentrum dat in september dit jaar haar deuren opent op Landpark Assisië in Biezenmortel. Deze bijzondere locatie is van Stichting Prisma en ligt midden in natuurgebied Het Groene Woud. In het centrum worden diverse preventieve en curatieve programma’s aangeboden. Een professioneel multidisciplinair behandelteam helpt mensen om te leren gaan met stressvolle situaties. Managers leren signalen op te vangen van dreigende overbelasting van hun medewerkers; voorkomen is immers vele malen beter dan genezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifiek ingerichte tuinen.Vanaf de start zullen de resultaten van de behandelmethode gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden ingezet om de methode verder te ontwikkelen.

Ouderenzorg
Ook voor ouderen is een goed ingerichte groene omgeving van grote betekenis. Beweging, frisse buitenlucht en daglicht zijn erg belangrijk in het proces van ouder worden. Er is al wel de nodige ervaring met het inrichten van Alzheimertuinen voor mensen met dementie. Maar voor het optimaal benutten van een dergelijke tuin is meer nodig dan alleen een goed ontwerp. De zorgorganisatie moet meer leren over de positieve effecten van groen en zal moeten weten wat de mogelijkheden zijn om een groene omgeving te benutten. De partij die het groen ontwerpt, aanlegt en onderhoudt zal iets moeten begrijpen van de zorg, zodat wens en aanbod goed op elkaar aansluiten. De stichting entameert ook een onderzoek naar de effecten van het toepassen van de natuur in de ouderenzorg.

Oncologie
Momenteel wordt een projectgroep gevormd, bestaande uit artsen, wetenschappers, (ex)patiënten, verzorgenden en groenspecialisten. Zij zullen gezamenlijk onderzoeken op welke wijze het Vitura VitaliteitCentrum kan worden ingezet voor mensen die herstellen van kanker. Er wordt gestart met een specifieke groep, namelijk vrouwen die herstellend zijn van borstkanker.

Naast de eerder genoemde onderwerpen, is het de intentie van de stichting om dit jaar nog twee onderwerpen op te starten. Het bestuur van de stichting besluit op basis van geluiden uit de maatschappij en haar achterban welke twee onderwerpen in aanmerking komen. Vervolgens brengt de stichting de juiste personen en organisaties bij elkaar en ondersteunt bij het zoeken naar fondsen voor het uitvoeren van onderzoek. Als het netwerk en de benodigde financiën bijeen gebracht zijn, biedt de stichting ondernemers vervolgens de kans om business te ontwikkelen met de nieuw verkregen kennis. Zo ontstaan living labs, die onder andere kunnen zorgen voor de doorontwikkeling van de wetenschap.

Wil je meer weten over de Natura Assisted Health Foundation of het Vitura VitaliteitCentrum neem dan contact op met Jasperina Venema (06-52396003).